ม.มหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก Holy Angel University
March 29, 2018
คณะผู้บริหาร จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences Vientiane Capital, Lao PDR ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
March 30, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

personal2

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เน้นย้ำให้บุคลากรยึดหลักในการทำงาน 2 ประการ คือ ไว้วางใจ และให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งจะทำให้การทำงานของตนเองนั้นมีความราบรื่นและประสพความสำเร็จต่อไปในอนาคต

Recent post