การอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 21, 2018
งานประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 6 โอกาสในการฟื้นฟูภาษาและพัฒนานวัตกรรมชุมชนผ่านภาษาแม่ บทกวี และสุนทรียะ
March 21, 2018

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20

sup4

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20 และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” พร้อมทั้ง มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 61 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ ห้องทวีวัฒนา โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีความเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการถ่ายทอด กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของงานในระดับปฏิบัติการ (Operational Task & Process) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกลยุทธ์การดำเนินงานของส่วนงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงการแก้ไขปัญหา การจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนาปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารผลการปฏิบัติงานในระดับรายบุคคล และทักษะการสอนแนะงาน (Coaching) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของทีมงานต่อไปได้

Recent post