แถลงข่าว “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”
March 14, 2018
การบรรยายพิเศษ “Leading the Change to World Class Universities”
March 14, 2018

การบรรยายโดยอธิการบดีในหัวข้อ ประกาศ ก.พ.อ 2560 “ผลกระทบต่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล”

impact1

14 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ ศาสตราจารย์ พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , ศาสตราจารย์ พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองศาสตราจารย์ นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายในงานได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “เสวนา ก.พ.อ. 60 “ผลกระทบต่อคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีหัวข้อ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของประกาศ ก.พ.อ.2560

2. การกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการ

3. การบังคับชั่วโมงการสอนโดยใช้หน่วยกิต

4. การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

5. การกำหนดระยะเวลาและผลงาน

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

Recent post