โครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 10
March 22, 2018
ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ครั้งที่ 5
March 23, 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน The@Venture Day เปิดบ้านนวัตกร

VentureDay08

22 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร Venture Club@MUSC และเปิดงาน The@Venture Day โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมสำรวจขุมทรัพย์ “บัญชีนวัตกรรม” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมเยี่ยมชม Start-up unit ต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่ Entrepreneur กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างผู้ชมงาน นักวิจัย นวัตกร ผู้ประกอบการ นักลงทุน กิจกรรมแนะนำหลักสูตรนานาชาติแบบสองปริญญาร่วมกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อมุ่งผลิตนวัตกร เพื่อขานรับนโยบาย Thailand 4.0 การแสดงดนตรีในสวน กับ “วงดนตรีสบายสบาย” จากนักศึกษาวัยใส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม Open innovation และ Pitching idea จากทีมนักกีฬาและบุคลากร MUSC เพื่อสืบเสาะ ค้นหาขุมทรัพย์นวัตกรรมสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมการโหวตทีมนวัตกรที่ชื่นชอบ พร้อมลุ้นของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

ตามที่ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs และจัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว โดยรัฐบาลได้กำหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่จากแนวคิดใหม่ โดยการนำประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการสร้างปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อเป็นช่องทางให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้มีพื้นที่เพื่อบ่มเพาะให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง โดยอาศัยงานวิจัยที่มีความพร้อมภายในคณะฯ รวมทั้งเป็นแหล่งเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่มีความต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ บนพื้นที่ของ VentureClub@MUSC ที่มีการจัดสรรพื้นที่ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Recent post