มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมออกบูทงาน “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”
March 2, 2018
ปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” ในงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 2, 2018

งาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

49year04

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยในช่วงเช้าพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ต้นไม้ทรงปลูก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล” ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เสวนาเรื่อง “10 ปีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมศึกษาไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รักษาการแทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการเสวนาโดย ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ภายในงานมีการให้บริการทางทันตกรรมและตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วงบ่ายมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงเย็นมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหิดลเกมส์” ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในช่วงค่ำเป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในงาน “MU Blue Night” ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ” มหิดล” ให้เป็นนามมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512 อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กีฬาและการดนตรี เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมในศาสตร์ทุกด้าน เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติจำนวนมาก และได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย จากสถาบันจัดอันดับหลายแห่งในหลายปีที่ผ่านมา

Recent post