ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2018
March 27, 2018
Mahidol University International College (MUIC) Celebrates 32nd Anniversary
March 27, 2018

พิธีปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018

aun10

27 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ AUN-QA International Conference 2018 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยในวันนี้มีการจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Quality Education and Global Change: Roles of Innovation and Quality Learning” โดย Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis. อธิการบดี Universitas Indonesia, Indonesia และการอภิปราย : เรื่อง “How do We Continually Monitor/Follow up/Evaluate the Outcomes and Impacts of QA Practices in the Universities”  โดย รองศาสตราจารย์ ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย Prof. Dr. Fauza Ab. Ghaffar Director, Academic Enhancement and Leadership Development Centre, University of Malaya, Malaysia  Prof. Dr. Wyona C. Patalinghug AUN-QA Expert, De La Salle University, The Philippines และ Assoc. Prof. Dr. Tan Kay Chuan Chief Quality Officer, AUN-QA Trainer and Assessor, National University of Singapore, Singapore ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งเจ้าภาพจัดงานปีต่อไป ได้แก่ De La Salle University และ University of the Philippines

Recent post