ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนาม (MOU) กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
March 19, 2018
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ 3 มหาวิทยาลัย
March 19, 2018

เปิดใจหมอศัลยศาสตร์ออร์โธฯ กว่า 60 ปี ที่ทำเพื่อผู้อื่น “ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์”

award

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์ สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) พ.ศ. 2504 Orthopedic Resident University of New York at Buffallo, พ.ศ. 2515 Orthopedic Fellowship The Hospital for Special Surgery Cornell University พ.ศ.2516 สอบได้ American Board of Orthopedic Surgery และThai Board of Orthopedic Surgery ได้รับพระราชทานปริญญา แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552

ประวัติการทำงานเป็นอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2509 – 2539 Clinical Instructor Cornell University N.Y. USA พ.ศ.2515 – 2516 ศาสตราจารย์หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ พ.ศ. 2531 – 2539 เป็นประธานคณะกรรมการฝึกอบรมสอบสาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิดส์ ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิคส์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2537 – 2539 ประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค พ.ศ. 2555 – 2557 ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลและผลงาน รางวัลสาขาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์แห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 2 ครั้งในปี พ.ศ.2525,2526 คือเรื่องการผลิตกระดูกและเนื้อเยื่อสำหรับปลูกข้ามคนที่เตรียมโดยวิธีเย็นแห้ง และผลิตหมอนรองคอสำหรับข้อต่อกระดูกคอเสื่อม, พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาแต่งตำรา เรื่องกระดูกหักข้อเคลื่อนในเด็ก พ.ศ.2552 ประกาศเกียรติบัตร เรื่อง โรคปวดหลัง จาก Joint Commission International for Clinical Care Program Certification ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ กล่าวถึงหลักในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ว่า “ผมเป็นแพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัดมากว่า 60 ปี มีความตั้งใจมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วว่า จะต้องเข้ามาเป็นแพทย์ที่ศิริราชให้ได้ และผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อจบมาก็ได้เป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลศิริราชและปฎิบัติงาน จนมาเป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ตลอดระยะเวลาในการทำงานก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับภาครัฐและเอกชน ด้วยผมเป็นคนสนใจทางด้านศัลยศาสตร์ออโธปิดิคส์ ได้มีการเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เหมือนได้พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ซึ่งผมคิดมาเสมอว่า ผมเป็นแพทย์ มีหน้าที่รักษาคนป่วย และการทำอาชีพแพทย์คือการทำ เพื่อผู้อื่น ผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน แน่นอนว่าการเป็นแพทย์นั้นได้เงินเยอะ ผมทำงานแพทย์มาตลอดชีวิต ไม่ได้คิดแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นแพทย์ หวังเพียงแค่ว่าให้คนไข้หายจากความเจ็บป่วย และมีความสุข ผมรักษาคนไข้เหมือนญาติพี่น้อง พอคนไข้หายเราก็ดีใจ แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่หายหรือมีภาวะแทรกซ้อน เราก็จะต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น พยายามหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้คนไข้หายเป็นปกติ และผมได้จัดตั้งกองทุนเล็กๆ ด้วยเงินของผมเอง เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนเรื่องค่ารักษาอีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นทำเพื่อผู้อื่นมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมอบรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2560 ให้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ว่า “รู้สึกดีใจ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่เก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบันการศึกษา ที่ให้โอกาสตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาศึกษา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้สั่งสอน เมื่อจบการศึกษาแล้วได้สนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และได้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ต่อเนื่องอันยาวนาน จนถึงปัจจุบัน ศิริราชเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของผม ซึ่งตอนนี้ผมได้ทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วยการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นแพทย์รักษาคนไข้ที่ทุกข์ทรมานให้หายจากความเจ็บปวด จะขออยู่ทำหน้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตลอดไปนานแสนนานเท่าที่ยังมีสุขภาพดีครับ”

Recent post