งานประชุมวิชาการ “12th Asia Pacific Travel Health Conference”
March 21, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน The@Venture Day เปิดบ้านนวัตกร
March 22, 2018

โครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 10

ict06

21 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ หรือ โครงการ ICT Junior Camp ครั้งที่ 10 ภายใต้กรอบแนวคิด Data Science for the Digital Economy ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2561 ณ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 120 คน จากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ที่มีความรักความชอบด้านไอที ที่ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ด้านไอทีแขนงต่างๆ

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คนนี้ จะมีโอกาสได้ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางวิชาการด้าน ICT เบื้องต้น เช่น Programming, Multimedia, Computer System and Network , Database and Software Application และ Robotics รวมทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างศักยภาพในการเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อสังคมในศตวรรษที่ 21 ต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกคือ กิจกรรม Brightening your Future with ICT ร่วมกับโครงการ ICT Junior Camp โดยได้เชิญน้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 100 คนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันนี้โดยเฉพาะ โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญคือ กิจกรรม Special Talk ในหัวข้อ Technology Update  // Future Workforce in the Digital World //  Career Opportunity in Digital Industry  และกิจกรรม Code Their Dreams  จากทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของ CDG Group และช่วง Special Activity “Workshop” โดย คณะ ICT และศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  โดยน้อง ๆ จะได้ร่วมทำกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ มากมาย เช่น ฐาน ICT Brights  ฐาน Right Experiences  ฐาน iICT BreedsSTAR  ฐาน The Appman Rises ฐาน  Infographic More Than Words และ ฐาน Robolingo Chatbot เป็นต้น

 

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549  มาจนถึงปีการศึกษา 2561 ถือเป็นปีที่ 10 แล้วโดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ความรู้ด้านไอที ให้แก่เยาวชนและสังคมส่วนรวม เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงเทคโนโลยีและวิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้พัฒนากิจกรรมด้านไอทีที่โรงเรียนของตนเองต่อไป อีกทั้งยังจะได้ทำความรู้จักกับคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มากยิ่งขึ้น

Recent post