สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาค หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World”
November 8, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในการพิจารณาให้การรับรองสถาบันและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)
November 8, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health ณ ประเทศญี่ปุ่น

Recent post