สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาค หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World”
November 8, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในการพิจารณาให้การรับรองสถาบันและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่)
November 8, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Joint Symposium on Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health ณ ประเทศญี่ปุ่น

Pharmacy_181108_0006

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และอาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ’The 4th Joint Symposium by Six Universities in Japan and Thailand’ ภายใต้หัวข้อ ’Basic and Applied Studies of Plant Natural Products for Agriculture and Human Health’ ซึ่งจัดโดย Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอีก 5 แห่ง

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในปี 2558 จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Immunomodulatory Effects of a Variety of Mushroom Extracts” และอาจารย์ ดร. สมนึก บุญสุภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Phytochemical Profiling and Cytotoxic Activity Screening of Annona muricata L. Leaf and Callus Extracts” ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

Recent post