รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 47 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
November 14, 2018
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองโจทย์ภาคการผลิต ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
November 14, 2018

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงาน Meet the Dean ประจำปี 2561

tm08

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Meet the Dean ชาว’เขตร้อน พบผู้บริหาร ประจำปี 2561” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในการเปิดงาน Meet the Dean ประจำปี 2561 พร้อมพูดคุยกับบุคลากร โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร เพื่อแจ้งความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ให้ประชาคมรับทราบ ซึ่งมีคณะผู้บริหารร่วมพูดคุย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง , ศาสตราจารย์ ดร.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย , รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ อภิวัฒนศร รองคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา , อาจารย์ ดร.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ , รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ว่องวิทย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา , อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ , ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และนายอำนาจ คำศิริวัชรา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ โดยมีบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post