มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” 2561
November 2, 2018
คณะผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุม “Belt and Road Science and Innovation Forum 2018” ที่ มหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong
November 2, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล รับประเมินคุณภาพของสมศ.ระดับอุดมศึกษาปี 2561 มหาวิทยาลัยแรก

edu03

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  ให้การต้อนรับ  นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  พร้อมด้วย  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  ในโอกาสเข้าประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ  ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  จากนั้น เข้าสู่การประเมิณคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับอุดมศึกษา  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงนโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการประเมิน  โดยเน้นเรื่องการจัดการศึกษาที่จะต้องบรรลุผลตามผลลัพธ์ของการบริหารจัดการ  ซึ่งในการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  จากนั้น  คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผลลัพธ์การบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และเข้าเยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post