มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ดิจิทัล เวนเจอร์ส นำร่องใช้งานแพลตฟอร์มกลางให้ทุกองค์กรสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาออนไลน์
November 7, 2018
พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนาประชากรแห่งสหประชาชาติ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
November 8, 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 11

edpex1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีทีมวิทยากร MU EdPEx บรรยายองค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx ในหมวดต่างๆ และการให้คะแนน โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการ Workshop กิจกรรม ตามองค์ประกอบของเกณฑ์ ณ ห้องคริสตัน 2 – 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Recent post