คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Pharmacy, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย
November 27, 2018
พิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ “Mahidol Energy Awards 2018”
November 28, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการ The 8thJapan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง “Frontier Research in Dentistry”

0E41FF28-4DB6-4F2C-B7BF-9F4F5A3A7534

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ (หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา) ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 8thJapan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง “Frontier Research in Dentistry” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็น Chair Person ของการนำเสนอผลงาน Oral Presentation  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา ได้ร่วมบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Odontogenic: keratocyst: radiographic findings” และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Anthocyanins and their role in the prevention of oral mucositis in animals receiving fluorouracil”

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ทพ. มนตรี รัตนจันทร์ฉาย (อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์) ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณากร  (อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) และ นศ.ทพ. พัลลภา หลินศุวนนท์ (นักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟัน ชั้นปีที่ 3) ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย Poster presentation อีกด้วย

การประชุมฯ Japan-Thailand-Korea Joint Symposium นั้น เป็นการประชุมวิชาการประจำปี อันเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 6 สถาบัน จากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย ได้แก่ Osaka University Graduate School of Dentistry ประเทศญี่ปุ่น Kyungpook National University School of Dentistry, Seoul National University School of Dentistry และ Yonsei University College of Dentistry ประเทศเกาหลีใต้ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากประเทศไทย

Recent post