วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตรา ระดับโลก Berliner Philharmoniker เต็มวงครั้งแรกในไทย
November 11, 2018
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง “บัวสวรรค์เกมส์”
November 12, 2018

Macquarie’s Research Partnership Workshop & Scholarship Offers

MURPWS_181112_0022

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Macquarie’s Research Partnership Workshop & Scholarship Offers ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือและการพัฒนาการศึกษา/วิจัยจาก Macquarie University จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Yi Ren, Executive Director, Research Training and International Research Training Partnerships และ Mr. Matthew Monkhouse, Director, Global Engagement and Business Development มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติ ในรูปแบบ Cotutelle และ ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหลักสูตร/ส่วนงาน กับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Macquarie Cotutelle Programs พร้อมทุนการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ผู้บริหารส่วนงาน ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตนานาชาติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกเข้าร่วมงาน

Recent post