ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมนักศึกษา MU Guide รุ่นที่ 8 พัฒนาจิตอาสามหิดล นำชม ม.มหิดล ศาลายา
November 13, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลหารือความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
November 13, 2018

MU Backpack Forum 2018

backpack9

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน MU Backpack Forum 2018 นิทรรศการและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทุนสนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองโลก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ และ อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาโครงการ MU Backpack Scholarship 2018 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

 

ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้ร่วมโครงการ MU Backpack Scholarship 2018 จากนั้นเป็นการประกาศรายละเอียดของทุน MU Backpack Scholarship 2019 ปิดท้ายด้วยการชมนิทรรศการเกี่ยวกับการเดินทางของผู้ได้รับทุนจากโครงการ MU Backpack Scholarship 2018 ทั้ง 37 กลุ่ม

Recent post