คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการ The 8thJapan-Thailand-Korea Joint Symposium เรื่อง “Frontier Research in Dentistry”
November 27, 2018
ม.มหิดล ร่วมเสวนา “เครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research Integrity”
November 28, 2018

พิธีมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ “Mahidol Energy Awards 2018”

IMG_3063

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ Mahidol Energy Awards 2018” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทส่วนงาน

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้รับมอบรางวัล ผศ.ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ สถาบันโภชนาการ ผู้รับมอบรางวัล รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับมอบรางวัล ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ ได้แก่

วิทยาลัยนานาชาติ ผู้รับมอบรางวัล รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทโปสเตอร์

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้รับมอบรางวัล ผศ.ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ผู้รับมอบรางวัล ผศ.ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้รับมอบรางวัล ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ ได้แก่

  1. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ผู้รับมอบรางวัล น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  2. คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้รับมอบรางวัล ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
  3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับมอบรางวัล ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Recent post