คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางกุ้ง จ.สุพรรณบุรี
November 17, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”
November 19, 2018

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะกายภาพบำบัด

pt07

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.รุ่งทิวา วิจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับตามลำดับ ในการนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายถึงทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ Innovation & Entrepreneurships , WCU : University Ranking 2018 , Global Connectivity เป็นต้น พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post