สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Incorporation of Nutrition in the Food System: Application in Policies and Programmes with Specific Reference to Bangladesh”
November 19, 2018
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะเทคนิคการแพทย์ (PA Visit) ปีงบประมาณ 2562
November 19, 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมการและจัดทำเอกสารเพื่อตรวจประเมินตนเอง”

operation4

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมการและจัดทำเอกสารเพื่อตรวจประเมินตนเอง” (Self-Assessment Portfolio: SAP) ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานมาตรฐานและอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซนจูรี ปาร์ค กรุงเทพ โดยมีการชี้แจงขั้นตอนสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาตามแผนงานได้ทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ สามารถนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ สะท้อนความเป็นตัวตนของหน่อยงาน สามารถแสดงประสิทธิผลของผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงการบริหารงานขององค์กรได้ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานึณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมจำนวน 100 คน

Recent post