นักศึกษาอินโดนีเซีย เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
November 21, 2018
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ม.มหิดล ร่วมกับกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลของสมุนไพรของประเทศ
November 21, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุข” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานภาคี

happy6

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน “องค์กรแห่งความสุข” ร่วมกับภาคภาคี คือ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ดำเนินโครงการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ ผ่าน HAPPINOMETER Model และ Happy University Midel ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และกล่าวรายงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ และโครงการพัฒนาการสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจี พาสุกรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายสมใบ มูลจันที ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายพรชัย ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

นอกจากนี้ผู้แทนจาก 3 องค์กร กล่าวถึงการร่วมเป็นภาคีองค์กรแห่งความสุข โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ ห้องประชุม สระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post