ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงานประเพณีลอยกระทง “จองเปรียง ณ มหานทีสีทันดร”
November 23, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด 6 ข้อเสนอแนะ “นโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย”
November 23, 2018

ผู้บริหารและตัวแทนส่วนงาน ม.มหิดล ร่วมงาน QS – APPLE 2018 : The 14th QS Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference and Exhibition

01

21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน QS – APPLE 2018 : The 14th QS Asia Pacific Professional Leaders in Education Conference and Exhibition ภายใต้หัวข้อ ‘Future Universities in the Asia Pacific : The Changing Face of Higher Education’ ณ Chung-Ang University ประเทศเกาหลีใต้

โดยในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา “QS FORUM: FOCUS ON HIGHER EDUCATION FOR FAST GROWING ECONOMIES” นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมอภิปรายในหัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ใน Track 3 Internationalizing the Faculty หัวข้อ “Internationalizing Faculty Member through MOOCs”
• รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใน Track 3 Internationalizing the Faculty หัวข้อ “Research and faculty members internationalization”
• ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน Track 2: Promoting the Global Employability of Graduates หัวข้อ “International Internship as a Key Qualification in Employer Selection in Global Economy”
• นางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ใน Track 1: Internationalizing the Student Body หัวข้อ “Sawasdee Thailand Summer Program: Concerted Efforts and Learning Process of All Sectors to Enhance Student Mobility and International Engagement”

Recent post