คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จัด งานประชุม The Biological Product PK/PD and Clinical Aspect
November 5, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ University of Victoria จากประเทศแคนาดา
November 6, 2018

ม.มหิดล เข้าร่วมงาน “นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

bcg1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน “นายกรัฐมนตรีพบประชาคมวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งเป็นผู้แทนประชาคมวิจัยนำเสนอประเด็น BCG เพื่อการพัฒนาประเทศ ในเรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอในเรื่องอื่นอีก อาทิเช่น เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ ท่องเที่ยว พลังงานและวัสดุเคมีชีวภาพ โดยผู้แทนประชาคมในแต่ละด้าน

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายและรับมอบสมุดปกขาว BCG in Action จากผู้แทนประชาคมวิจัย ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

Recent post