คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้สอดรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้ “โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน”
November 8, 2018
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาค หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World”
November 8, 2018

Journal of Applied Animal Science คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับการอนุมัติให้เข้าฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI)

ACI

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโอกาสที่ Journal of Applied Animal Science ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ACI ให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ฐานข้อมูล ASEAN CITATION INDEX (ACI) เกิดขึ้นจากความต้องการขยายการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสารวิชาการสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การสนับสนุน TCI หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในภูมิภาคอาเซียน ทำให้เกิด ACI ขึ้น โดยทำหน้าที่รวบรวมผลงานวิชาการและการอ้างอิงของวารสารในประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกัน เมื่อ ACI มีความพร้อม หรือมีจำนวนวารสารที่มีคุณภาพมากขึ้น ก็จะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติได้ เช่น SCOPUS, ISI และ PubMed เป็นต้น
(ดูข้อมูลในฐาน ACI ได้ที่เว็บไซต์ http://www.asean-cites.org)

Recent post