คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดงาน Meet the Dean ประจำปี 2561
November 14, 2018
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ครั้งที่ 5/2561
November 14, 2018

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองโจทย์ภาคการผลิต ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ns3

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีพร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ คลินิค นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมคณะ โดยทั้งนี้มีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวต้อนรับและสรุปผลการดำเนินการของ “หลักสูตรการผลิตบัณฑิตหลังปริญญาด้านการพยาบาลผู้สูงอายุระดับประกาศนียบัตร” ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ และเสนอข้อคิดเห็นพร้อมคำเสนอแนะ ณ ห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post