อธิการบดีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า
November 1, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” 2561
November 2, 2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

S__7454982

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong และได้เข้าเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong โดยสาระสำคัญของการเจรจาได้แก่

1. การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ School of Electronics, Information and Electrical Engineering ทางด้าน Computer Science และ คณะศิลปศาสตร์ กับ School of Humanities ในการทำ double degree programme ทางด้านภาษาจีนในระดับปริญญาตรี

2. การเจรจาต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เกิด Double Degree ระหว่าง MSc in Environmental Management and Technology (MU) และ MSc in Environmental Science and Engineering (SJTU) ภายในปี 2562

3. การดำเนินการให้เกิด ‘Capstone Projects’ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาที่สนใจ โดยเฉพาะนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2562 คาดว่าจะสามารถมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong ในโครงการ Capstone Projects ได้อย่างน้อย 3-5 ราย

4. ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ School of Biomedical Engineering ในการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและ visiting professors ของทั้งสองสถาบันเพื่อนำไปสู่การทำ Joint PhD Degree หรือ co-tutelle

5. ความร่วมมือในการทำ Joint Summer School ในลักษณะที่เป็น alternating sites ของทั้งสองมหาวิทยาลัยในสาขาที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาต่างชาติ

6. การเจรจาความร่วมมือทางการแพทย์ด้าน poison, transplantation, human genomes และ medical devices (ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561)

Recent post