พิธีลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การแสดงนิทรรศการโครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13
October 24, 2018
พิธีเปิดโครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
October 24, 2018

พิธีลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

gj3

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เหิดขึ้นเพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพสำหรับให้การบริการ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ต่อไป

Recent post