โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2561

ม.มหิดล ร่วมกับ นาโนเทค สวทช. และศูนย์เครือข่าย 7 มหาวิทยาลัย ลงนามต่อยอดโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ
October 4, 2018
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2561
October 5, 2018

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2561

1

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2561” จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 3/2561 จัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 มีการบรรยายในหัวข้อ “Smart HR for World Class University” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 จะเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหัวข้อ “HR สร้างพลังทีมเพื่อเครือข่ายเข้มแข็ง”

การจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ บทบาทของนักทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ในการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx หมวด 5) และ Global Competency ที่บุคลากรมหิดลควรมี ภายใต้หัวข้อ “Smart HR for World Class University” และเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ผ่านการทำกิจกรรม Team Building ในรูปแบบ Adventure Education พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้หัวข้อ “HR สร้างพลังทีมเพื่อเครือข่ายเข้มแข็ง” เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้าง เครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Recent post