สถาบันเด็กฯ จัดประชุมวิชาการ “การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก”

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Shanghai Conservatory of Music
October 17, 2018
การประชุมเรื่อง “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกตามกรอบ ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563”
October 17, 2018

สถาบันเด็กฯ จัดประชุมวิชาการ “การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก”

medical09

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำเดือนตุลาคม 2561 ในหัวข้อเรื่อง “การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Foot Reflexology เพื่อหวังผลให้ปรับสมดุลทางร่างกายให้เป็นปรกติผ่านการนวดกดจุดบริเวณเท้าทั้งสองข้างให้อวัยวะภายในร่างกายมีสุขภาพดี สร้างความสมบูรณ์ของร่างกายมนุษย์ ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post