การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแนวใหม่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีรายงานผลวิจัยพบความเสียหายของสมองนักมวยเด็ก วอนกระทรวงท่องเที่ยวกีฬา และรัฐบาล สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ. กีฬามวย 2542ฯ”
October 25, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
October 25, 2018

การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแนวใหม่

edp4

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยแนวใหม่”  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง  มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17  ณ ห้องทวีวัฒนา  โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ซึ่งโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

Recent post