การสัมมนา “การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2561”

ICT ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือการประชุมวิชาการนานาชาติ Computer Science Education : Innovation and Technology (CSEIT) j
October 19, 2018
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Problems in Research & Innovation on implementation of Medical Devices for Commercial Purposes” โดย Prof.Dr.Fong-Chin Su อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
October 19, 2018

การสัมมนา “การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2561”

qd7

19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการสัมมนา “การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2561” และบรรยายหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยระยะต่อไป/ถอดบทเรียนหลังการตรวจประเมินฯ” และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ เป็นวิทยากรกระบวนการในภาพรวม ณ โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ประธานตรวจประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU EdPEx Assessor) นำไปวางแผนวิธีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านคุณภาพ และการสร้างนวัตกรรมของระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

Recent post