คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการด้านผู้สูงอายุ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
October 5, 2018
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม STS forum ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
October 8, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการด้านผู้สูงอายุ

9AEE9FC8-F818-4462-AA0D-4307921DDB41

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานบูรณาการดำเนินการด้านผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับ ผู้บริหารส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ  สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม , รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ​  คณบดีคณะกายภาพบำบัด 

จากนั้น ได้เยี่ยมชมคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

Recent post