การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Problems in Research & Innovation on implementation of Medical Devices for Commercial Purposes” โดย Prof.Dr.Fong-Chin Su อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

การสัมมนา “การพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2561”
October 19, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
October 19, 2018

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Problems in Research & Innovation on implementation of Medical Devices for Commercial Purposes” โดย Prof.Dr.Fong-Chin Su อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

taiwan02

19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Fong-Chin Su อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Problems in Research & Innovation on implementation of Medical Devices for Commercial Purposes” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย Mr.Joe Tilaka, Executive Director, M.E. Meditek Co., Ltd. และร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post