สถาบันฯเด็ก จัดการอบรม “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC and SPOC”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น”
October 10, 2018
พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
October 11, 2018

สถาบันฯเด็ก จัดการอบรม “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC and SPOC”

Mooc_181011_0016

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมทีมงานจากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการ “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบ MOOC and SPOC”  โดยมี อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง 1515 ชั้น 5 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  และแนะนำแนวทางในการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ อย่างมืออาชีพเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างบทเรียนออนไลน์เผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทุกท่าน

Recent post