การประชุม The Third “One Belt, One Road” University Presidents’ Summit

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
October 25, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธารามและเสด็จฯ ทอดพระเนตร “โครงการส่งเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ” โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
October 26, 2018

การประชุม The Third “One Belt, One Road” University Presidents’ Summit

pres4

26 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Third “One Belt, One Road” University Presidents’ Summit ณ Shanghai University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน โดยมีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 2 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมและลงนามความร่วมมือ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายหัวข้อ “The future of city and university” และร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Shanghai University โดยมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 10 แห่งจากทั่วโลก ร่วมลงนามใน Shanghai Sister Cities University Memorandum of Understanding ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

1. University of Liverpool, UK
2. Osaka City University, Japan
3. The University of Queensland, Australia
4. University of Otago, New Zealand
5. University of Philippines, Philippines
6. Institute of Business Administration Karachi, Pakistan
7. Chiangmai University, Thailand
8. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
9. University of Colombo (CIUC), Sri Lanka
10. University College Cork, Ireland

Recent post