โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบเครื่องปิดฝากระป๋อง แบบมือโยก ให้กับชาวบ้านกลุ่มชุมชนบ้านศาลาดิน
October 18, 2018
ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 8th ASEAN + 3 Heads of International Relations Meeting ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561
October 18, 2018

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13

power green6

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานค่ายฯ คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโสองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post