คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561
October 30, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ CMU, Taiwan
October 31, 2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

china18

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา เดินทางเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และได้เข้าเจรจาความร่วมมือกับ School of Teaching Chinese as a Foreign Language, Bio-medical Engineering Centre, Peking University Health Science Centre, School of Advanced Agricultural Sciences, School of Nursing และ Peking University Third Hospital โดยสาระสำคัญของการเจรจาได้แก่ การตกลงสร้างความร่วมมือภายใต้ MoU ระหว่างสถาบันที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ปี 2014 โดยร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพิ่มเติมจากที่มีอยู่กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและวิทยาลัยนานาชาติในระยะต่อไป ได้แก่

1. ความร่วมมือด้านแพทย์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพผ่าน Peking University Health Science Centre ประกอบด้วย
1.1 มหาวิทยาลัยปักกิ่งทาบทามมหาวิทยาลัยมหิดลให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง (founding member) ในเครือข่าย ‘Medical School Consortium’ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะดำเนินการประสานกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งในการสร้างความร่วมมือผ่าน ASEAN Medical University Network

1.2 การจัด 1st Peking-MU Life Science Meeting and Symposium เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับสาขาวิชาต่างๆทางด้าน แพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, กายภาพบำบัด, ทันตแพทยศาสตร์, วิศวกรรมชีวการแพทย์ และด้านอื่นๆ โดยผู้บริหารของ Peking University Health Science Centre และคณาจารย์จะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงต้นของปี 2562

1.3 การเพิ่มจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยปักกิ่งและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์และ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1.4 การแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านการวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

1.5 การแสวงหาแนวทางความร่วมมือในอนาคตและการเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตร Master’s Degree in Global Health (International Programme) ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

2. การส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาทำวิจัยร่วมในสาขา Applied Linguistics สำหรับการสอนภาษาจีน ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และ School of Teaching Chinese as a Foreign Language

3. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์กับ College of Environmental Sciences and Engineering และ Advanced Agricultural Sciences ด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำ

Recent post