พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สถาบันฯเด็ก จัดการอบรม “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ MOOC and SPOC”
October 11, 2018
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เยียมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
October 11, 2018

พิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดห้อง “นราธิวาสกัลยาณวัฒน์” ที่คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาชีพการพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง ถึงพระกรณียกิจที่ทรงเสียสละเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทย ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และประธานคณะทำงานจัดทำห้องเทิดพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผู้บริหารคณะฯ และแขกผู้มีเกียรติที่เป็นผู้ใกล้ชิด เบื้องพระยุคลบาทและเป็นผู้ให้ข้อมูล เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Recent post