สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) Commercialization in the Framework of the Enabling IP Environment (EIE) Project

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม STS forum ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
October 8, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 2
October 8, 2018

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) Commercialization in the Framework of the Enabling IP Environment (EIE) Project

int1

ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ iNT ได้เป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) Commercialization in the Framework of the Enabling IP Environment (EIE) Project โดยมีบุคลากรจากหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมในการฝึกอบกรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายบุคลากรที่ปฏิบัติการงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4

สืบเนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property: WIPO) ให้เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมโครงการ Enabling IP Environment Project (EIE Project) ซึ่งคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับดี ภายใต้โครงการดังกล่าวบุคลากรที่ดูแลงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก WIPO เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สามารถพัฒนางานและนำไปสู่การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับที่นานาชาติให้การยอมรับ รวมทั้งเป็นต้นแบบและเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ไปยังสถาบันอื่นๆ ต่อไป

Recent post