การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561

คอนเสิร์ต ศิริราชสุขสันต์ปันสุข ครั้งที่ 3 “Hall of Hearts”ช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ศิริราช
October 30, 2018
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
October 30, 2018

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561

DSC_0242

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับ “คณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล” ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 37 สถาบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยการประชุมจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้สามารถรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อันเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Recent post