มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of Research, technology, and Higher Education ประเทศอินโดนิเซีย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 32 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
October 3, 2018
ม.มหิดล เปิดตัว Brand แห่งการสร้างนวัตกรรม โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการสร้างนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติ
October 3, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of Research, technology, and Higher Education ประเทศอินโดนิเซีย

mrt1

3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ต้อนรับ Dr. Syahrul Aminullah, Head of Developing Quality System at the Directorate Quality Assurance, Directorate General of Learning and Student Affair และคณะจาก Ministry of Research, technology, and Higher Education ประเทศอินโดนิเซีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post