คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัย Tsinghua ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ทอดกฐินสามัคคี เพื่อยกระดับวัด และชุมชน” ณ วัดโป่งพรานอินทร์ จ. สุพรรณบุรี
October 29, 2018
คอนเสิร์ต ศิริราชสุขสันต์ปันสุข ครั้งที่ 3 “Hall of Hearts”ช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ศิริราช
October 30, 2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัย Tsinghua ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

DDCE6B27-D21A-4630-80AF-404C1C33DE25

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และวิทยาลัยศาสนศึกษา เดินทางเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Tsinghua โดยมี Prof. Yang Bin, Vice President and Provost และคณบดีคณะต่างๆให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนส่วนงานได้เข้าเจรจาความร่วมมือกับ School of Medicine, School of Environment, School of Humanities และ Department of Hydraulogy and Water Resources โดยสาระสำคัญของการเจรจาได้แก่ การตกลงทำความร่วมมือระดับสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัย Tsinghua และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภายหลังจากการจัดทำความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย จะได้มีการสร้างความร่วมมือนำร่อง ในด้านดังต่อไปนี้

1. ความร่วมมือด้านการทำวิจัยร่วมระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Department of Hydraulogy and Water Resource Management 

2. การให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Tsinghua ในด้านคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น (student exchange) ในด้านแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  รวมทั้งวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งผ่านระบบถ่ายโอนเครดิตและ summer school

4. การจัด MU-Tsinghua Symposium ในปี 2019 เพื่อให้มีการพบปะนักวิจัยในสาขาวิชาที่ประสงค์จะทำความร่วมมือในอนาคต 

5. การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ (visiting professors) ในสาขาวิชาด้าน Ethics, Medical Anthropology, Southeast Asian History ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติและอื่นๆ

6. การเจรจาขอเข้าร่วมใน Social Science and Humanities Symposium ระหว่าง Tsinghua-Tokyo-Seoul-Nankai Consortium เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อไป

Recent post