คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Fudan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ “นักวิทย์รุ่นใหม่นำไทยไปด้วยกัน-Reinventing Thailand @ Young Scientists” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
October 31, 2018
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดโครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารสายพันธุ์ส้มโอจังหวัดนครปฐม
November 1, 2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Fudan ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1540988691093-1024x768

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัย Fudan และเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Fudan โดยสาระสำคัญของการเจรจาได้แก่

1. ความร่วมมือในการจัดตั้งความร่วมมือระหว่าง School of Information Science and Technology ร่วมกับ School of Big Data มหาวิทยาลัย Fudan กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการทำ platform ความร่วมมือ ด้าน Human Brain Research และ Cognitive Dysfunctions ผ่านการใช้ big dada และ IoTs โดยจะมีการทำ MoU ร่วมกันระหว่างคณะที่เกี่ยวข้อง

2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะต่างๆ ทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และศิลปศาสตร์

3. ความร่วมมือกับกระบวนการพัฒนาการวัดและประเมินผลทางภาษาและภาษาศึกษา (language testing and language education) โดยคณะศิลปศาสตร์ กับ Centre for Multi-lingual Studies มหาวิทยาลัย Fudan

4. ความร่วมมือทางด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในการส่งนักศึกษาปริญญาเอกมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2562 มายัง School of Social Development and Public Policy

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ยังเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ประจำนครเซี่ยงไฮ้เพื่อหารือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และผลกระทบของนโยบาย One Belt One Road ต่อการอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งได้มีการหารือถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถานกงสุลในการส่งผ่านข้อมูลและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านกระทรวงต่างประเทศ

Recent post