คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
October 19, 2018
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2561
October 19, 2018

คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

51D23997-B3E2-425B-9566-C806A5DD7855

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๒๑ ตุลาคม) พร้อมด้วยผู้บริหาร จากคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว หลังจากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และคุณดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกันเปิดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ Nursing for Health เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การดูแลเมื่อเป็นข้อเข่าเสื่อม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การเลิกบุหรี่ การทดสอบพัฒนาการเด็ก การดูแลสุขภาพเมื่อปวดหลัง บู๊ทนับก้าวพาเพลิน เดินออกกำลังกาย บู๊ทสุขภาพดี วิถีไทย (นวดแผนไทย) ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

Recent post