คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Problems in Research & Innovation on implementation of Medical Devices for Commercial Purposes” โดย Prof.Dr.Fong-Chin Su อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
October 19, 2018
คณะพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
October 19, 2018

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

dent22

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีทันตแพทย์ไปปฎิบัติงานร่วมกับทันตแพทย์ เพื่อบำบัดความทุกข์ทรมานด้วยโรคฟันของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร จวบจนถึง พ.ศ. 2529 ซึ่งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้เริ่มจัดให้มีโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม เป็นครั้งแรก และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีจึงได้มติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมใจจัดโครงการบริการทางทันตกรรมในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย” และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ นอกจากนี้เพื่อให้ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและวิชาชีพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพในช่องปาก พร้อมทั้งรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดีของตน และบุคคลที่ใกล้ชิด โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา พร้อมเล่นเกมชิงรางวัล โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมเป็นจำนวนมาก

Recent post