คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับทีมบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่17 (MU-EDP#17)
October 3, 2018
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง The 1st Thailand-Taiwan Forum on Medical Science and Technology
October 3, 2018

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับทีมบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

31EB7813-55A9-4D75-A7E5-A128B5653296

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ ดร.ภก. สมนึก บุญสุภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และทีมบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ Excellence in outcome-based education for globally-competent graduates    ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post