Meet the Dean วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัด Nobel Laureate Lecture โดย ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต กรับส์
September 14, 2018
คณะสิ่งเเวดล้อมเเละทรัพยากรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานนวัตกรรมอากาศยานไร้นักบินสำหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลไม้เพื่อการส่งออกเเละผลิตกุ้งในระบบปิด
September 15, 2018

Meet the Dean วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล

87432F42-893F-4D4A-91D7-0D5A27D30AC3

14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน ตามพันธกิจหลักที่สำคัญในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ในการประชุม “Meet the Dean” คณบดีพบประชาคมวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีส่วนร่วมในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยศาสนศึกษาไปสู่เป้าหมายที่กำหนด  ในการจัดกิจกรรมนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 35 คน

Recent post