มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ”

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดคอนเสิร์ต “The Path to Legend” A Special concert features Thai influential pianists and young talented artist
September 10, 2018
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมงานวิชาการ The 29th South East Association for Dental Education (SEAADE) Meeting
September 11, 2018

มหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ”

edu8

วันที่ 11 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นโดย  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน”  โดยเน้นย้ำเรื่องการปรับตัวของการศึกษาทุกระดับทั้งระดับ ประถม  มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา  ที่จะต้องดึงศักยภาพของผู้เรียนให้ได้  สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน  ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู้จากการทำงาน และการปฏิบัติจริง  ซึ่งผู้เรียนจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้  ผู้สอนจะต้องเป็น Mentor คอยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดจินตนาการและสร้างนวัตกรรมได้  แหล่งเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย  จะต้องทำหน้าที่เสริมทักษะเตรียมอาชีพของผู้เรียน  ชุมชน  แก้ปัญหาชุมชนได้  เป็นที่พึ่งของประเทศได้  สร้างคนเพื่อเข้าตลาดแรงงานควบคู่กับการสร้างคนดีให้เป็นผู้นำของสังคม     นอกจากนี้ ภายในงานมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ การแสดงนิทรรศการการจัดการศึกษาที่เป็นกรณีตัวอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ

Recent post