วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21

สถาบันฯเด็ก จัดกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอนสถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 23
September 6, 2018
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ร่วมกับ UNICEF จัดการประชุมเสวนา เรื่อง “สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส : การจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่สำหรับเด็กชาติพันธุ์ในประเทศไทย”
September 7, 2018

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21

62D5D3A8-2C16-429C-8D31-13FF2CBB5D0E

วันที่ 6 กันยายน 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประกวดอย่างต่อเนื่อง ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 และเป็นผู้สนับสนุน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของดนตรีต่อเยาวชน ชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนการประกวด และมอบเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,800,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” (SET Youth Musician Competition) คือ การประกวดดนตรีเยาวชนระดับประเทศ ที่ไม่จำกัดประเภทเครื่องดนตรีในการประกวด และเป็นเวทีแห่งการแสดงถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง

Recent post