พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2
September 26, 2018
3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA
September 27, 2018

พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561

retire MU21

วันที่ 27 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 427 ราย โดยเป็นข้าราชการ จำนวน 13 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 231 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อหน่วยงาน) จำนวน 24 ราย ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ จำนวน 115 ราย และลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ จำนวน 39 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ราย
ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post