พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #17)

มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน
September 7, 2018
ลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน”
September 10, 2018

พิธีเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลางมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP #17)

edp1

10 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 17 Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP#17) พร้อมบรรยายในหัวข้อ ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยสู่การเป็น World Class University, University Ranking VS World Class University และม.มหิดล กับ Thailand 4.0 โดยมี                   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร เพิ่มความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีค่านิยมและจริยธรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมกลุ่มวิชา ได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหารองค์กรและภาวะผู้นำ เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารจัดการ การจัดการทุนในภาวการณ์แข่งขัน และการบริหารจัดการสู่อนาคต

Recent post